Выберите город
Наши проекты
talk.jae.com.ua
интересный форум по образованию
training.jae.com.ua
тренинги и семинары в Украине
business.jae.com.ua
бизнес образование (MBA)
abroad.jae.com.ua
образование за рубежом
Главная / Закон України про охорону праці / Розділ VI: Державне управління охороною праці
Розділ VI: Державне управління охороною праці
Розділ VI: Державне управління охороною праці
Стаття 37. Органи державного управління охороною праці

Державне управління охороною праці в Україні здійснюють:
 • Кабінет Міністрів України;

 • Державний комітет України по нагляду за охороною праці;

 • міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади;

 • місцева державна адміністрація, місцеві Ради народних депутатів. • Стаття 38. Компетенція Кабінету Міністрів України в галузі охорони праці

  Кабінет Міністрів України:
 • забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

 • затверджує національну програму щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища;

 • визначає функції міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та нагляду за охороною праці;

 • визначає порядок створення і використання державного, галузевих і регіональних фондів охорони праці.


 • Для розробки і реалізації цілісної системи державного управління охороною праці при Кабінеті Міністрів України створюється Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення, яку очолює Віце-прем'єр-міністр України.


  Стаття 39. Повноваження Державного комітету України по нагляду за охороною праці в галузі створення безпечних і нешкідливих умов праці

  Державний комітет України по нагляду за охороною праці:
 • здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі;

 • розробляє за участю міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та профспілок національну програму поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

 • координує роботу міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевої державної адміністрації та об'єднань підприємств у галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 • опрацьовує і переглядає спільно з органами праці, статистики і охорони здоров'я систему показників обліку умов і безпеки праці;

 • бере участь в міжнародному співробітництві з питань охорони праці, вивчає, узагальнює і поширює світовий досвід у цій галузі, організує виконання міжнародних договорів і угод з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

 • одержує безплатно від міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, місцевої державної адміністрацї та підприємств інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.


 • Рішення Державного комітету України по нагляду за охороною праці з питань охорони праці, що належать до його компетенції, є обов'язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади, місцевою державною адміністрацією, місцевими Радами народних депутатів та підприємствами.


  Стаття 40. Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі охорони праці

  Міністерство праці України:
 • здійснює державну експертизу умов праці;

 • визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам про охорону праці;

 • бере участь у розробці нормативних актів про охорону праці.


 • Інші міністерства та центральні органи державної виконавчої влади:
 • проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;

 • розробляють і реалізують комплексні заходи щодо поліпшення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі;

 • здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охорони праці;

 • укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з питань поліпшення умов і безпеки праці;

 • фінансують опрацювання і перегляд нормативних актів про охорону праці;

 • організовують у встановленому порядку навчання і перевірку знань правил та норм охорони праці керівними працівниками і спеціалістами галузі;

 • створюють при необхідності професійні воєнізовані аварійно-рятувальні формування, що діють відповідно до типового положення, затверджуваного Державним комітетом України по нагляду за охороною праці;

 • здійснюють внутрівідомчий контроль за станом охорони праці.


 • Для координації, вдосконалення роботи по охороні праці і контролю за цією роботою в центральному апараті міністерств та інших центральних органах державної виконавчої влади створюються служби охорони праці.


  Стаття 41. Повноваження місцевих державних адміністрацій та Рад народних депутатів у галузі охорони праці

  Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповідної території:
 • забезпечують реалізацію державної політики в галузі охорони праці;

 • формують за участю профспілок програми заходів з питань безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення;

 • організовують при необхідності регіональні аварійно-рятувальні формування;

 • здійснюють контроль за додержанням нормативних актів про охорону праці;

 • створюють при необхідності фонди охорони праці.


 • Для виконання названих функцій місцеві органи влади створюють відповідні структурні підрозділи.


  Стаття 42. Повноваження об'єднань підприємств у галузі охорони праці

  Повноваження в галузі охорони праці асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанню функцій в його апараті створюються служби охорони праці.


  Стаття 43. Організація наукових досліджень з проблем охорони праці

  Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем охорони праці, ідентифікації професійної небезпечності організуються в межах національної програми з цих питань і проводяться Національним науково-дослідним інститутом охорони праці, а також на госпрозрахункових засадах інститутами Академії наук України, іншими науково-дослідними, проектно-конструкторськими установами, навчальними закладами і фахівцями.
  СП Імідж Освіта
  Голосование
  Сколько раз Вы меняли работу?
  один раз
  два раза
  три раза
  четыре раза
  более пяти раз


  все вопросы
  Друзья